مریخ در کندوی عسل
دوشنبه 18 شهریور 1392

سیاره مریخ,در بامداد این روز در دل خوشه ستاره ای کندوی عسل دیده خواهد شد


این سیاره چند روزی در اطراف این خوشه دیده میشود ولی اوج مقارنه زمانیست که مریخ سرخ فام در میان این خوشه خودنمائی میکند


قدر درخشندگی مریخ حدود 1/6+ خواهد بود


همچنین این مقارنه فرصت مناسبی است تا علاقه مندان به دنباله دارها,دنباله دار مشهور آیسان را نیز در نزدیکی این مقارنه مشاهده کنند


البته این دنباله دار هنوز به درخشندگی مطلوبی نرسیده است و نهایتا" با درخشندگی حدود 13+ رویت خواهد شد


برای دیدن این دنباله دار با شرایط خاص فعلی نیاز به تلسکوپی قدرتمند دارید


این دنباله دار در اواخر پائیز به اوج درخشندگی خواهد رسید


تصویر زیر نمائی از رویداد مقارنه در نزدیکی دنباله دار آیسان است