مقارنه و اختفا
یکشنبه 17 شهریور 1392

پس از غروب خورشید و هنگامیکه هنوز نور خورشید در آسمان مشاهده میشود ماه به نزدیکی ستاره سماک اعزل خواهد رسید


و پس از غروب خورشید این ستاره در پشت ماه مخفی میشود و دیده نمیشود


این پدیده جالب در نزدیکی سیاره زهره روی میدهد


هنگام اختفای ستاره سماک اعزل توسط ماه سیاره زهره در فاصله 3/4 درجه ای ماه قرار دارد و به این رویداد زینتی صدچندان میدهد


رویت این رویداد را فراموش نکنید


البته برای دیدن اختفای سماک اعزل که در گرگ و میش آسمان روی میدهد نیاز به ابزار مناسب رصدی دارید ولی یرای رویت مقارنه بدون ابزار رصدی هم صحنه ای زیبا خواهید دید


نمائی از این رویداد